သင့္ရဲ့ Publishes Post မွာ Link တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ သင့္ရဲ့ Page သုို႔မဟုတ္ Profile ကိုေဖၚျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ‘Add to circles’ button နားမွာ Card တစ္ခုကိုျပထားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Link အေပၚမွာ ကလစ္ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ Google+Profile ဆီကိုေရာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
+Gregory Fair ကိုေက်းဇူးတင္သင့္ျပီး မသိတာကိုေမးျမန္းနိဳင္ပါတယ္။ connect your blog to Google+ ဒီေေနရာကေန သင္ဝင္ျပီး သင့္ Blog မွာလဲဖတ္ၾကည့္နိဳင္ပါတယ္။

အထက္ပါနည္း ၆ နည္း၏ မူရင္းမ်ား 
Add Google+ buttons and gadgets
Help readers follow and share your posts on Google+ with the +1 button, Google+ badge, and Google+ Followers gadget. Visit the Layout tab, click "Add a gadget," and select the Google+ gadgets you'd like to add.
Manage comments in one place
Turn on Google+ Comments to bring comments on your posts together in one place, including posts about your content in Google+.
Share your posts with a new audience
Share your blog posts publicly on Google+, and encourage your readers to re-share. Add hashtags when you share to tie your posts to relevant themes and trending topics, increasing their visibility.
Connect with readers face-to-face
Host a group video chat conversation with your readers in a Google+ Hangout. You can livestream it and post the final video right on your blog.
Meet others like you
Participate in Google+ Communities related to your blog. You can meet people interested in similar subjects and discover new topics to cover.
Spark conversations with Google+ mentions
Add Google+ mentions to your posts to get someone's attention. Your mention will link to their Google+ page or profile, and you can notify them when you share.