Sunday, December 15, 2013

အင္တာနက္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဟက္ကာ

 
ဟက္ကာ (Hacker) ဟူ သည့္ေဝါဟာရကို ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္နယ္ပယ္တြင္ "who makes furniture with an
axe"
ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကပါ သည္။ ျမန္မာလို ဆိုရလွ်င္ "ပုဆိန္တစ္လက္တည္းႏွင့္ပင္ ပရိေဘာဂ အသုံးအေဆာင္မ်ား
ကိုျပဳလုပ္သူ" ဟု ေျပာႏိုင္ပါမည္။


ပစၥည္းကိရိယာ မစုံမလင္ ႏွင့္ပင္ မိမိလိုရာကိုလုပ္ႏိုင္ေသာ သူ၊ကိုယ့္လိုရာပန္းတိုင္သို႔ လမ္း ထြင္သြားႏိုင္သူတို႔ကို
ၫႊန္းဆို ေသာ ေဝါဟာရျဖစ္ပါသည္။ ပညာရပ္တစ္ခုခုကို ထူးခြ်န္စြာတတ္ေျမာက္သူတို႔
ကိုလည္း ဟက္ကာဟု တင္စားေခၚေဝၚ
ၾကပါသည္။ ကားပညာဆိုင္ရာ ဟက္ကာ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဟက္ကာ၊ တံငါဟက္ကာ၊ စစ္ ဘက္ဆိုင္ရာ ဟက္ကာစသည္
ျဖင့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီး တြင္ ဟက္ကာမ်ားရွိၾကပါသည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ဓားတစ္လက္ ျဖင့္
ရန္သူအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုရင္ဆိုင
္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ ရမ္ဘိုကို တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ဟက္ကာဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။ ပစၥည္းကိရိ
ယာမစုံမလင္ျဖင့္စည္ပိုင္းသံ
ျပား မွ ကားေဘာ္ဒီျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ျမန္မာကား ေဘာ္ဒီဆရာမ်ား ကိုလည္းကားပညာဆိုင္ရာ
ဟက္ ကာမ်ားဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။
ထို႔အတူပင္လွ်င္ ကြန္ပ်ဴ တာ ပညာရပ္တြင္ ဒိုးလိုေမႊေရလိုေႏွာက္ႏိုင္
သူတို႔ကို ကြန္ပ်ဴ တာဟက္ကာမ်ားဟု ေခၚၾက
ေလ၏။ ဟက္ကာဟူေသာ ေဝါ ဟာရ၏ မူရင္းအဓိပၸာယ္သည္ အျပဳသေဘာကို ေဆာင္ပါ သည္။ ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္ တိုး
တက္ထြန္းကားလာသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာဟက္ကာမ်ား ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္၏။ အင္တာနက္ႀကီး ေပၚေပါက္လာသည္မွာလည္း
ကြန္ပ်ဴတာ ဟက္ကာမ်ား ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ ကြန္ပ်ဴတာ ေမာင္းႏွင္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚ ေပါက္လာၾကသည္မွာလည္း ကြန္ပ်ဴတာဟက္ကာမ်ားေၾကာင့္ပ
င္ ျဖစ္၏။ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲ အမ်ဳိးအမ်ဳိးေပၚေပါက္လာၾကသည္မွာလည္း ကြန္ပ်ဴတာဟက္ကာမ်ား ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေလ၏။
သို႔ရာတြင္ မည္သူတို႔က မည္သည့္အခ်ိန္က ဟက္ကာဟူ သည့္ ေဝါဟာရကို တလြဲသုံးခဲ့ သည္မသိ
ယေန႔အခါတြင္မူ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးသူတ ို႔ကိုသာ ဟက္ကာ မ်ားဟုကမၻာတစ္ဝန္းသတ္ မွတ္
ေခၚေဝၚေနၾကျပီျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ သတ္မွတ္ေခၚ ေဝၚေနၾကသည္ျဖစ္ေစကာမူ ယေန႔ေခတ္ဝယ္ ကြန္ပ်ဴတာ ဟက္ကာတို႔သည္ နယ္ပယ္
အသီးသီးတြင္ မရွိမျဖစ္၊မပါမျဖစ္ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ကြန္ပ်ဴတာ အသုံး ျပဳသူ၊ အင္တာနက္အသုံးျပဳမ်ား တစ္ရွိန္ထိုး
တိုးတက္မ်ားျပားလာ ၿပီး စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးအေပၚ ၾသဇာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်
ကြန္ပ်ဴတာဟက္ကာတို႔ သည္ လည္း အေရးပါသည္ထက္ပါ လာေနၾကျပီျဖစ္၏။ႏိုင္ငံ အသီး သီးတြင္လည္းကြန္ပ်ဴတာကြ်မ္း

က်င္သူမ်ားကို စုစည္း၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေလ့က်င့္ ပ်ဴိး ေထာင္၍လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံ ေတာ္အဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာဟက္
ကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း လ်က္ရွိၾကသလို၊ ခံယူခ်က္တူရာ ခ်င္းစုစည္း၍ မိမိတို႔သေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖြဲ႔စည္းထားၾက
ေသာကြန္ပ်ဴတာဟက္ကာအုပ္စု မ်ားလည္းေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုး တက္ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေနသည္။
ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္း
မ်ားတြင္လည္း ဟက္ကာ တို႔သည္ မပါမျဖစ္သေဘာ ေဆာင္ေနၾကျပီး၊ ယင္းတို႔၏
အစြမ္းအစမ်ားကိုအားက်ေသာ လူငယ္အမ်ားအျပားပင္ရွိေန ၾကျပီျဖစ္ကာ ဟက္ကာတစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္၍ ကြန္ပ်ဴတာပညာ
ရပ္ကိုေလ့လာရျခင္းျဖစ္ပါ သည္ ဟု ဆိုၾကသူ လူငယ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားပင္ ေပၚေပါက္ေန ၾကျပီ။
ထို႔အျပင္ ဂ်ီေမးလ္စကား ဝွက္၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ စကားဝွက္ ေလာက္မွ်ကို ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား သုံး၍ ရယူႏိုင္သူတို႔ကပင္လွ်င္
မိမိကိုယ္မိမိ ဟက္ကာဟု ကင္ ပြန္းတပ္ကာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ မ်ား၊ အက်ပ္ကိုင္ခ်ိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားရွိေနၾကပါသည္။ ကြန္ပ်ဴ
တာအသုံးျပဳသူ အမ်ားစုမွာ လည္း နည္းပညာဆိုင္ရာဗဟု သုတနည္းပါးၾကသျဖင့္ မိမိတို႔ ၏ဂ်ီေမးလ္စကားဝွက္၊ ေဖ့စ္
ဘုတ္စကားဝွက္မ်ား တစ္ပါးသူ လက္ပါသြားလွ်င္ပင္ ဟက္ကာ မ်ားလက္ခ်က္ဟု ယူဆေၾကာက္ ရြံ႕လ်က္ရွိၾက၏။
အမွန္ဆိုရပါမူ ဂ်ီေမးလ္ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္တို႔သည္ လုံၿခံဳ ေရးစနစ္ လြန္စြာေကာင္းမြန္ပါ သည္။ စတင္ေပၚေပါက္ခါစ
ကအားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့သည့္
တိုင္ေအာင္ ယင္းအားနည္းခ်က္ မ်ားကိုသိလွ်င္သိခ်င္းလွ်င္ျမန္ စြာျပဳျပင္ဖာေထးခဲ့ၾကသျဖင့္
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အထူးလုံၿခံဳ ေသာ လူမႈကြန္ရက္မ်ားျဖစ္ ေနၾကပါၿပီ။သုံးစြဲသူတို႔၏ သတိ လစ္ဟင္းမႈမ်ားေၾကာင့္သာ မိမိ
တို႔၏ စကားဝွက္မ်ား အခိုးခံၾက ရျခင္းျဖစ္၏။ သာမန္အားျဖင့္ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ သေလာက္ပင္ရွိပါသည္။
ယင္းသို႔အခိုးခံရမႈကို ကာ ကြယ္ရန္မွာ မိမိမသိကြၽမ္းေသာ သူတို႔ကို မိတ္ေဆြအျဖစ္လက္ သင့္မခံရန္၊
မိမိမသိကြ်မ္းေသာသူတို႔ထံမွ
ပို႔လာသည့္ အီးေမးလ္ မ်ားကိုမဖတ္ၾကရန္၊ လိင္စိတ္ႏိုး ၾကြေစသည့္ အင္တာနက္ဝက္ဘ္
ဆိုက္မ်ားလင့္ခ္မ်ားကို မသြား ေရာက္မိေစရန္၊ အင္တာနက္ ဆိုင္ မ်ားတြင္မိမိဂ်ီေမးလ္၊ ေဖ့စ္ ဘုတ္တို႔ကိုဝင္ေရာက္အသုံးျပ

ၿပီး တိုင္းမိမိ၏အေကာင့္ကိုေသခ်ာ
စြာျပန္ ထြက္ခဲ့ၾကဖို႔လိုပါသည္။
ကြန္ပ်ဴတာဟက္ကာ မ်ား ေလ့လာၾကေသာ Social Engineering ဟူသည့္ ဘာသာရပ္ တစ္ခုရွိပါသည္။ လူမႈဆက္ဆံ ေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ ေသာ္ျငား ယင္းကိုတလြဲသုံး၍ တစ္ဖက္လူကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အယုံသြင္းကာ မိမိလိုခ်င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏႈိက္ယူ သူမ်ားရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအားအခ်ဳိသတ္၍ အသိအကြၽမ္းဖြဲ႔လာေသာ သူစိမ္းတို႔ ကိုအထူးသတိထား၍ ျပန္လည္ တုံ႕ျပန္သင့္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသုံး အမ်ားဆုံးျဖစ္ၾကေသာ ဂ်ီေမးလ္၊ ေဖ့စ္ဘုတ္တို႔အား လုံျခံဳစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကေစရန္လုပ္ထု
ံးလုပ္ နည္းအလုံးစုံကို ယခုေဆာင္းပါး တြင္အျပည့္အစုံထည့္သြင္းေဖာ္ ျပရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူတိုင္းသိသင့္သည့္ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ ရန္တို႔ကို နားလည္ကြ်မ္းက်င္သူ မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာသင့္ပါ သည္။နားလည္ကြ်မ္းက်င္ သူ တို႔အေနျဖင့္လည္း အင္တာ နက္ကို လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာအသုံးျပဳ နည္းမ်ားကို မိမိတို႔နီးစပ္ရာ အသိုင္းအဝန္းအလိုက္ ပညာ ေပးပို႔ခ်သင့္သည္ဟု ယူဆမိ ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း နားလည္ကြ်မ္း က်င္သူတို႔ အားဖိတ္ၾကား၍ မိမိတို႔အဖြဲ႔ အစည္းဝင္မ်ား ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သိရွိေစရန္ အလုပ္႐ုံေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား၊ ရက္တိုသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ဟက္ကာ အမည္ ခံတို႔၏အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမွ
ကင္း ေဝးမည္မွာမုခ်ပင္ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္မွာေတာ့ ဟက္ကာတို႔ သည္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္သူ မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဟက္ကာတို႔ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထား
သည္တို႔ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္သူတို႔မွာ ခရက္ကာ (Cracker) မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။


ဝင္းကမၻာေက်ာ္ နည္းပညာမွတ္တမ္း မွ ကူးယူမွ်ေဝသည္ 
Post a Comment